Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 

 1. AV Taaltraining: gevestigd in Amsterdam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64600432.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van AV Taaltraining.
 3. Cursus: alle cursussen, trainingen en workshops die AV Taaltraining verzorgt.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door AV Taaltraining. 
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor AV Taaltraining steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 


Artikel 3: Betaling

 1. AV Taaltraining verstuurt de factuur voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. Bij cursussen die meer dan vier weken duren factureert AV Taaltraining vooraf per maand.
 2. Voor alle facturen geldt dat zij binnen 14 dagen na dagtekening betaald moeten worden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is AV Taaltraining gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal AV Taaltraining tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan AV Taaltraining. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van AV Taaltraining op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door AV Taaltraining, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AV Taaltraining te betalen.

Artikel 4: Vastleggen, verzetten en afzeggen van bijeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand als een opdrachtgever schriftelijk (al dan niet per e-mail) akkoord gaat met een door AV Taaltraining gestuurde offerte.
 2. Bij totstandkoming van de overeenkomst maken partijen afspraken over de data waarop de cursus wordt gegeven, of over de manier waarop die data worden vastgelegd. Als AV Taaltraining en opdrachtgever het eens zijn over een datum, geldt deze als vastgelegd.
 3. Bij cursussen die maximaal vier weken duren kan een vastgelegde datum tot 1 week voor aanvang kosteloos worden verzet. Als de opdrachtgever korter dan 1 week voor aanvang de datum wil verzetten, dan brengt AV Taaltraining 50% annuleringskosten in rekening.
 4. Bij cursussen die langer dan vier weken duren kan een vastgelegde datum tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos worden verzet. Bij afzeggen minder dan 24 uur van tevoren geldt de les als gegeven, en wordt deze volledig in rekening gebracht.
 5. Een cursus kan tot twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Annuleert u minder dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst, dan brengt AV Taaltraining 50% van de kosten in rekening. Annuleert u na de eerste bijeenkomst, dan worden reeds gegeven bijeenkomsten volledig in rekening gebracht; voor de nog niet gegeven bijeenkomsten factureert AV Taaltraining 50% van de overeengekomen prijs. Als u een cursus van langer dan vier weken na de eerste bijeenkomst annuleert, dan factureert AV Taaltraining de eerste maand van de bijeenkomsten.
 6. AV Taaltraining kan een bijeenkomst kosteloos verzetten als de trainer om zwaarwegende redenen niet in staat is om deze te verzorgen. Een nieuwe datum spreken we uiteraard in overleg af.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. AV Taaltraining voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. AV Taaltraining heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat AV Taaltraining tijdig kan beginnen aan de opdracht. 

Artikel 7: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AV Taaltraining in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan AV Taaltraining kan worden toegerekend in geval van een van de wil van AV Taaltraining onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van AV Taaltraining kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan AV Taaltraining niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang AV Taaltraining niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. AV Taaltraining is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als AV Taaltraining als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 8: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst afgesproken prijs.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als AV Taaltraining aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door AV Taaltraining bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. 

Artikel 10: Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart AV Taaltraining tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de AV Taaltraining geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 11: Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan AV Taaltraining. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat AV Taaltraining in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat AV Taaltraining gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.


Artikel 12: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt AV Taaltraining alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, etc.) op alle door AV Taaltraining vervaardigde materialen (waaronder hand-outs, infographics, oefenmateriaal, etc.)
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van AV Taaltraining worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door AV Taaltraining aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van AV Taaltraining ontvangt en alle andere informatie betreffende AV Taaltraining waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere AV Taaltraining schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  1. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door AV Taaltraining;
  1. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
  1. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 14: Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van AV Taaltraining een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van AV Taaltraining waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst tussen AV Taaltraining en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Amsterdam is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Meer taal?

De nieuwsbrief voor NT2-docenten verschijnt elke week: zo krijg je elke week een nieuwe lestip! In de maandelijkse nieuwsbrief van AV Taaltraining lees je alles over mijn andere activiteiten.

Naam(Vereist)
Welke nieuwsbrieven wil je krijgen?(Vereist)
Algemene Voorwaarden en Privacybeleid(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.